Mesures protecció Avifauna

La inversió d’Anell per a dur a terme les tasques de soterrament ha estat de més de 64.000 euros.

En una acció conjunta entre Anell i el Parc Natural del Montseny, s’ha soterrat una línia elèctrica al Brull, entre les masies de la Sala i del Boix, per evitar l’electrocució d’aus. L’actuació s’ha fet en aplicació del pla d’actuacions que, des de fa temps, està duent a terme l’empresa per a la protecció de les aus, i en el marc del d’un dels diversos programes que porta a terme la Diputació pel seguiment i protecció de la fauna silvestre.

Amb una inversió de 64.492 euros, Anell ha estat l’encarregada d’instal·lar els elements propis de la xarxa elèctrica com els conductors de mitja i baixa tensió, els nous suports de línia, l’aparellatge, el nou centre de transformació més compacte i els elements de protecció de les aus. I, alhora, ha dut a terme el desmuntatge de les antigues instal·lacions. Mentre que, amb una aportació de 30.000 euros de la Diputació de Barcelona, el Parc ha assumit les tasques de moviment de terres, fonamentacions i soterrament de les conduccions. L’actuació, que ha durat un mes, ha consistit en el desmuntatge i retirada de suports, la preparació de terrenys i materials, el moviment de terres (rases, pous i base del Centre de transformació compacte), el soterrament de conduccions, la cimentació dels fonaments (pous, base del centre i rases) i el reblert de rases i compactació de terres.

En el procés s’han substituït vuit antics suports de fusta i un de metàl·lic per tres suports de gelosia. Les noves torres han estat tractades cromàticament per tal de mimetitzar-se el màxim possible amb la vegetació predominant de l’entorn. Les noves torres han estat protegides amb elements antielectrocució per les aus, d’acord amb la normativa vigent.

Amb aquesta intervenció, s’ha fet un salt qualitat en el servei de la línia aèria de mitja tensió i en els condicions de subministració, tant del servei elèctric com de protecció.

Aquesta acció es fa en el marc del conveni per a l’aplicació de mesures antielectrocució per a les aus en línies elèctriques de distribució, en l’àmbit del Parc Natural del Montseny i la seva àrea d’influència, signat el 2005 per la Diputació de Barcelona, Anell, la Fundació Miquel Torres i la Universitat de Barcelona. L’acció seguia les indicacions de l’Avaluació del risc d’electrocució d’aus en línies elèctriques propietat d’ Anell i elaborat pel Departament de Biologia Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona.